ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTENTRANSACTIES VAN BEAUTY BOUTIQUE 36.

1. Toepasselijkheid en definities
1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor consumententransacties (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;

Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met Beauty Boutique 36 onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met Beauty Boutique 36 aangaat ter zake van de levering van Producten;

Dagen: kalenderdag(en);

Derden: andere partijen dan Beauty Boutique 36;

Documentatie: de door Beauty Boutique 36 ter zake van de Producten verstrekte catalogussen, instructies en andere documentatie;

Koopprijs: de door de Consument te betalen prijs voor de Producten die door Beauty Boutique 36 aan de Consument worden geleverd;

Beauty Boutique 36: VOF Beauty Boutique 36, statutair gevestigd te (9541 AL) Vlagtwedde aan de Dr. P. Rinsemastraat 12 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88489213;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Beauty Boutique 36 en de Consument op grond waarvan Beauty Boutique 36 Producten levert op grond van welke titel dan ook;

Product: de in de Overeenkomst gespecificeerde zaken (kledingstukken en accessoires) van Beauty Boutique 36 en/of van Derden die door Beauty Boutique 36 aan de Consument worden geleverd; en

Schriftelijk: per brief of per e-mail.

Indien hierboven aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa.

1.2. Op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van, bestellingen bij en (onderhandelingen over) Overeenkomsten met Beauty Boutique 36 zijn deze Voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

1.3. Afspraken of regelingen die van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien deze Schriftelijk met Beauty Boutique 36 zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door Beauty Boutique 36 zijn bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.

1.4. Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) of andere voorwaarden van de Consument hoe dan ook genaamd wordt door Beauty Boutique 36 uitdrukkelijk afgewezen.

2. Aanbiedingen, specificaties en orders
2.1. Alle aanbiedingen en uitlatingen van Beauty Boutique 36

 • zijn slechts gericht tot de Consument;
 • mogen niet worden verspreid;
 • gelden als één geheel;
 • kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd;
 • zijn geheel vrijblijvend; en
 • kunnen altijd worden herroepen.

2.2. Indien de Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de Dag dat Beauty Boutique 36 de Overeenkomst ondertekent, dan wel op de Dag dat Beauty Boutique 36 de Schriftelijke opdrachtbevestiging aan de Consument verzendt. In dit laatste geval heeft de Schriftelijke opdrachtbevestiging van Beauty Boutique 36 te gelden als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die tussen Beauty Boutique 36 en de Consument is gesloten.

2.3 Bij gebreke van een Schriftelijke opdrachtbevestiging van Beauty Boutique 36 geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Beauty Boutique 36 met de uitvoering daarvan een begin maakt. De factuur van Beauty Boutique 36 zal in dat geval beschouwd worden als de order van de Consument en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Beauty Boutique 36 en de Consument.

2.4. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Beauty Boutique 36 slechts, indien deze door Beauty Boutique 36 Schriftelijk binnen veertien (14) Dagen zijn bevestigd en de Consument vervolgens niet binnen drie (3) Dagen na deze bevestiging Schriftelijk protest heeft aangetekend.

2.5. Beauty Boutique 36 is bij het aangaan van een Overeenkomst nooit gebonden aan eerdere met de Consument overeengekomen prijzen, kortingen, marges en/of van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden.

2.6. Beauty Boutique 36 heeft steeds het recht om (in haar aanbieding) af te wijken van de inhoud van Documentatie, totdat een en ander uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vastgelegd.

3. Prijzen

3.1. Alle door Beauty Boutique 36 aangeboden en met Beauty Boutique 36 overeengekomen prijzen zijn in euro en inclusief de verschuldigde BTW en inclusief op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, accijnzen en overige (invoer-)rechten. Overige kosten (waaronder verzendkosten, verwerkingskosten, verpakkingskosten en transportkosten) zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de Consument. De Consument draagt bovendien het koersrisico in het geval van betaling in een andere valuta dan euro.

3.2. Alle door Beauty Boutique 36 in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typ- en rekenfouten.

3.3. Beauty Boutique 36 is bevoegd:

a. binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. Indien de prijs alsdan wordt verhoogd, heeft de Consument het recht de Overeenkomst tegen de ingangsdatum van de prijsverhoging te ontbinden;

b. na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. De Consument heeft alsdan niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.4. Beauty Boutique 36 past haar prijs aan indien de kostprijs van de elementen waaruit de prijs is opgebouwd is gestegen na het sluiten van de Overeenkomst. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, maar niet beperkt tot, indien de kosten voor (grond)stoffen, bedrijfskosten en loonkosten zijn gestegen. Beauty Boutique 36 zal de Consument informeren over de redenen van een prijsverhoging.

4. Betaling

4.1. Beauty Boutique 36 stuurt voor het door de Consument verschuldigde bedrag een factuur aan de Consument.

4.2. De betalingstermijn van iedere factuur is veertien (14) Dagen na de factuurdatum. Alle betalingstermijnen van Beauty Boutique 36 zijn fataal in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit betekent dat de Consument bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien (14) Dagen direct – en zonder voorafgaande ingebrekestelling – in verzuim raakt.

4.3. De Consument dient de door Beauty Boutique 36 gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen en/of verrekeningen te betalen.

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn van artikel 4.2 van deze Voorwaarden vervallen eventuele aan de Consument verstrekte kortingen, is Beauty Boutique 36 gerechtigd de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening te brengen en maakt Beauty Boutique 36 aanspraak op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de facturen te innen.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Beauty Boutique 36 mogelijk te maken, dient de Consument alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst steeds tijdig en correct aan Beauty Boutique 36 aan te leveren. De Consument staat in voor de juistheid, de tijdigheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Beauty Boutique 36 verstrekte gegevens en informatie.

5.2. Beauty Boutique 36 is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst opdrachten aan Derden te verstrekken. Beauty Boutique 36 blijft in een dergelijk geval onverkort jegens de Consument aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.

5.3. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen worden door Beauty Boutique 36 te goeder trouw opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Consument geen recht op vervanging, herstel of schadevergoeding.

6. Levering & levertijd

6.1. Leveringen vanuit het vestigingsadres van Beauty Boutique 36, dan wel op een door Beauty Boutique 36 aan te wijzen andere plaats.

6.2. Beauty Boutique 36 spant zich ertoe in de door haar genoemde of met de Consument overeengekomen, al dan niet uiterste, (leverings)termijnen in acht te nemen, maar deze kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Bij overschrijding van een dergelijke termijn zal Beauty Boutique 36 indien mogelijk een nieuwe leveringstermijn/tijd van uitvoering van de Overeenkomst aan de Consument opgeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Consument geen recht op enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Beauty Boutique 36

6.3. Indien Beauty Boutique 36 voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of informatie nodig heeft die door de Consument moet(en) worden verstrekt, gaat een gecommuniceerde leveringstermijn nooit eerder in dan op de Dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Beauty Boutique 36 dan wel dat de Consument aan de bedoelde verplichting(en) jegens Beauty Boutique 36 heeft voldaan of wordt de leveringstermijn conform het voorgaande verlengd.

6.4. Een product geldt als geleverd als de Consument het Product in gebruik neemt of als de vrachtbrief of pakbon door de ontvanger wordt afgetekend.

6.5. Neemt de Consument een Product niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Beauty Boutique 36 is in dat geval gerechtigd het Product voor rekening en risico van de Consument op te slaan. De Consument blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

6.6. Transport van de Producten verzorgd door Beauty Boutique 36 geschiedt tot het moment dat het geleverde door of namens de Consument in ontvangst wordt genomen voor rekening en risico van Beauty Boutique 36 Vanaf dat moment is de zaak voor risico van de Consument.

 7. Vooruitbetaling & zekerheidstelling

7.1. Beauty Boutique 36 is bevoegd om een vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de Koopprijs te verlangen van de Consument, dan wel elke vorm van zekerheid voor ten hoogste de helft van de Koopprijs waaronder, maar niet beperkt tot, pandrechten en bankgaranties.

7.2. De Consument wordt de mogelijkheid geboden om de Koopprijs achteraf te betalen. In het geval dit extra kosten met zich meebrengt voor Beauty Boutique 36, komen deze kosten voor rekening van de Consument.

7.3. Indien de Consument geen gebruik maakt van de mogelijkheid om de Koopprijs achteraf te betalen en Beauty Boutique 36 de door haar verlangde betalingen of zekerheid voor ten hoogste de helft van de Koopprijs niet verkrijgt, is Beauty Boutique 36 bevoegd haar verplichtingen op te schorten en, indien de Consument ook na sommatie daaraan niet voldoet, de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een Schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van de Consument te vorderen.

 8. Herroepingsrecht

8.1. De Consument heeft het recht om de Overeenkomst tot levering van Producten zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien (14) Dagen nadat de Producten op het door Consument opgegeven adres zijn afgeleverd dan wel de Producten door de Consument bij Beauty Boutique 36 zijn afgehaald.

8.2. De Consument zal gedurende de bedenktijd te allen tijde uiterst zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument mag het Product slechts zodanig gebruiken dat hij kan beoordelen of hij het Product wenst te behouden.

8.3. Als de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dan dient hij dit binnen veertien (14) Dagen kenbaar te maken bij Beauty Boutique 36 door het invullen en toesturen van het modelformulier dat als Bijlage 1 is bijgevoegd. De Consument zal het Product vervolgens binnen veertien (14) Dagen aan Beauty Boutique 36 retour sturen met alle toebehoren (aangehechte kaartjes etc.) en zoveel mogelijk met de originele verpakking. De Consument zal aan Beauty Boutique 36 een bewijs van verzending verstrekken, zodat Beauty Boutique 36 kan vaststellen dat het Product binnen de termijn van veertien (14) Dagen is teruggestuurd.

Kosten bij herroeping

8.4. De Consument draagt zelf de kosten voor de retourzending.

8.5. Beauty Boutique 36 zal bedragen die de Consument voor de Producten reeds heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) Dagen terugbetalen, nadat Beauty Boutique 36 het Product of de Producten retour heeft ontvangen. Beauty Boutique 36 zal deze bedragen terugbetalen via dezelfde betaalmethode als die de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument toestemming geeft voor het gebruik van een andere betaalmethode.

8.6. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf, is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Indien een Product reeds gedragen is door de Consument, dan is er sprake van onzorgvuldige omgang in de zin van dit artikel.

Uitsluiting herroepingsrecht

8.7. De Consument kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien de geleverde Producten:

a. op basis van maatwerk tot stand zijn gebracht;

b. naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;

c. om hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden, voor zover de Consument de product verzegeling heeft verbroken. Indien Beauty Boutique 36 gerechtvaardigde vermoedens heeft dat een Product is gedragen althans de labels, kaartjes van een Product zijn verwijderd, kleding voorzien is van parfum/lichaamsgeur of make-up vlekken dan is het om hygiënische redenen niet toegestaan het Product terug te zenden.

d. om hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden, zoals oorbellen.

e. om producten gaat die aangekocht zijn in de SALE.

9. Klachten

9.1. Klachten ten aanzien van geleverde Producten of de facturatie daarvan dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking van enige non-conformiteit of enig gebrek, Schriftelijk bij Beauty Boutique 36 te worden gemeld.

9.2. Rechtsvorderingen moeten binnen twee (2) jaar na het tijdig indienen van de klacht op straffe van verval van recht door de Consument aanhangig worden gemaakt.

9.3. Indien de Consument tijdig een klacht indient, zal Beauty Boutique 36 kosteloos en ter vrije keuze van Beauty Boutique 36 het ondeugdelijk gebleken Product herstellen of het Product tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken Product vervangen.

9.4. Een klacht van de Consument doet niet af aan de (betalings)verplichtingen van de Consument die uit de Overeenkomst voortvloeien.

9.5. Retourzendingen die Beauty Boutique 36 niet vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd, worden door Beauty Boutique 36 niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van de Consument. Als uitzondering op deze regel gelden retourzendingen van Consumenten vanwege een beroep op het herroepingsrecht, mits de Consument zijn retourzending vooraf heeft gemeld middels het modelformulier dat als Bijlage 1 is bijgevoegd.

 10. Aansprakelijkheid

10.1. Beauty Boutique 36 is niet aansprakelijk voor de door de Consument dan wel Derden geleden schade, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Beauty Boutique 36

10.2. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is Beauty Boutique 36 in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, winst- dan wel omzetderving.

10.3. In elk geval is iedere aansprakelijkheid van Beauty Boutique 36 beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door Beauty Boutique 36 gesloten aansprakelijkheidsverzekeringspolissen. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar van Beauty Boutique 36 niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Beauty Boutique 36 beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

10.4. Indien aansprakelijkheid van Beauty Boutique 36 op grond van artikel 7:24 BW komt vast te staan, zal iedere beperking van de aansprakelijkheid van Beauty Boutique 36 zijn begrensd tot hetgeen is toegestaan volgens dat artikel.

 11. Overmacht

11.1. Indien Beauty Boutique 36 door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, wordt de termijn waarbinnen Beauty Boutique 36 haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Tevens heeft Beauty Boutique 36 in het geval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst en naar eigen keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Indien Beauty Boutique 36 van deze bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik maakt, zal Beauty Boutique 36 de Consument hierover informeren, maar is Beauty Boutique 36 niet tot het voldoen van schadevergoeding verplicht.

11.2. Indien Beauty Boutique 36 vóór het beroep op opschorting of ontbinding (wegens overmacht) haar verplichtingen deels is nagekomen, is Beauty Boutique 36 gerechtigd pro rata te factureren en dient de Consument deze facturen conform het bepaalde in artikel 4 te voldoen.

11.3. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:

i) storingen van internet en/of telecommunicatiefaciliteiten,

ii) staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Beauty Boutique 36 hetzij bij Derden waarvan Beauty Boutique 36 bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is,

iii) transportstoringen, reisbeperkingen en andere buiten de macht van Beauty Boutique 36 liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, natuur- en kernrampen, nationale noodtoestand, terreur(daden) en de gevolgen daarvan, blokkade, oproer, economische ontwrichting, epidemieën, pandemieën, gezondheidsrisico’s en de gevolgen daarvan, en

iv) overheidsmaatregelen.

 12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, Documentatie en de (inhoud van de) website(s) van Beauty Boutique 36 berusten uitsluitend bij Beauty Boutique 36 en/of Derden. De Consument erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Indien Beauty Boutique 36 in opdracht van de Consument enig(e) Product en/of Documentatie ontwikkelt, komen de intellectuele eigendomsrechten daarvan toe aan Beauty Boutique 36

12.2. De Consument verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en (in zowel contractuele als goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar herroepelijk gebruiksrecht op voornoemde intellectuele eigendomsrechten, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door de Consument van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Dit gebruiksrecht kan en mag door de Consument niet in (sub)licentie gegeven worden (aan Derden), tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

12.3. De door Beauty Boutique 36 geleverde Producten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Beauty Boutique 36 door de Consument worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van enige Derden worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op grond van het in de Overeenkomst beoogde gebruikt.

12.4. Beauty Boutique 36 is gerechtigd de Producten te voorzien van namen, (beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen, teneinde de herkomst van de Producten te kunnen herleiden.

12.5. Beauty Boutique 36 vrijwaart de Consument van aanspraken op de door Beauty Boutique 36 geleverde en/of verstrekte Producten met betrekking tot aanspraken op grond van inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten die in Nederland geldig zijn, mits de Consument (a) Beauty Boutique 36 onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan Beauty Boutique 36 De Consument zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat Beauty Boutique 36 in naam van de Consument verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Consument in de Producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, alsmede bij schending van deze Voorwaarden door de Consument.

12.6. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Producten van Beauty Boutique 36 inbreuk maken op een aan een Derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht, of indien naar het oordeel van Beauty Boutique 36 een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal Beauty Boutique 36 zo mogelijk zorg dragen dat de Consument de geleverde of verstrekte Producten kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor de Consument. Indien Beauty Boutique 36 naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat de Consument het geleverde kan blijven gebruiken, zal Beauty Boutique 36 het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Beauty Boutique 36 zal de keuze daartoe niet maken dan na overleg met de Consument. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Beauty Boutique 36 wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een Derde is uitgesloten.

 13. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Beauty Boutique 36 is het de Consument niet toegestaan één of meer rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Derden.

13.2. De Consument zal de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan Derden uitbesteden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Beauty Boutique 36

13.3. Onder omstandigheden blijft de Consument aansprakelijk voor de tussen Beauty Boutique 36 en de Consument tot stand gekomen Overeenkomst.

 14. Opschorting en ontbinding

14.1. Beauty Boutique 36 heeft, indien de Consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, of indien Beauty Boutique 36 redelijkerwijs mag verwachten dat de Consument tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Beauty Boutique 36, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat Beauty Boutique 36 tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de verder aan Beauty Boutique 36 toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die Beauty Boutique 36 op de Consument heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.

14.2. In het geval waarin:

 • de Consument in staat van faillissement wordt verklaard,
 • de Consument wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen,
 • de Consument zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen,
 • de Consument tot boedelafstand overgaat,
 • beslag op een (gedeelte van) het vermogen van de Consument wordt gelegd;
 • de Consument onder curatele wordt gesteld;
 • de Consument anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
 • de Consument komt te overlijden; of
 • de Consument tekortschiet in de nakoming van een op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende verplichting,

is Beauty Boutique 36 gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van Beauty Boutique 36

 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. De eigendom van de Producten gaat pas over op de Consument, zodra de Consument aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst of enige andere Overeenkomst heeft voldaan.

15.2. Zolang Beauty Boutique 36 eigenaar is van de Producten mag de Consument deze Producten niet (door)verkopen, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren anders dan in de normale bedrijfsvoering.

15.3. Indien de Consument niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, heeft Beauty Boutique 36 direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen.

15.4. De Consument is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Beauty Boutique 36 te bewaren en tegen schade en diefstal adequaat verzekerd te houden.

 16. Verwerking van persoonsgegevens

16.1. Beauty Boutique 36 verwerkt persoonsgegevens van de Consument ter uitvoering van de Overeenkomst en voor het voeren van haar administratie.

16.2. Beauty Boutique 36 zal deze persoonsgegevens van de Consument verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Beauty Boutique 36 zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Beauty Boutique 36 kan voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van (opslag)diensten van Derden. De Consument gaat daar bij voorbaat mee akkoord. Voor zover Beauty Boutique 36 persoonsgegevens laat verwerken door (een) Derde(n), zal Beauty Boutique 36 met de betreffende Derde een toereikende verwerkersovereenkomst sluiten.

 17. Overig

17.1. Op iedere Overeenkomst tussen de Consument en Beauty Boutique 36 en deze Voorwaarden (met inbegrip van dit artikel 17.1) is Nederlands recht van toepassing. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de Consument de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn woonplaats hem biedt.

17.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een tussen de Consument en Beauty Boutique 36 gesloten Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel aan de rechtbank in het arrondissement waarbinnen de woonplaats van de Consument valt.

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Of registreer hier
Favorieten
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »